CRM - SM - SOCIAL MARKETING SERVICE

[SMMS-ST3-0150] - Social Media Marketing: GIF - One-time set-up fee - $150
[SMMR-SM3-0099] - Social Media Marketing: GIF - $99/Month

(Chi phí monthly chưa bao gồm phí chạy Ad trên Fanpage Facebook.)
2. Quảng cáo và đăng tải các hình ảnh đã được tối ưu lên 3 trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Google, Facebook , Instagram .

  • Monthly payment $150/month bao gồm những việc sau
  • 1. Thu hút các khách hàng tiềm năng quanh khu vực đến tiệm với các kỹ thuật
[SMMS-ST5-0150] - Social Media Marketing: GIFPY - One-time set-up fee - $150
[SMMR-SM5-0099] - Social Media Marketing: GIFPY - $99/Month
[SMMO-SUP-9999] - Social Media Marketing: Product Support fee