CRM - DIGITAL SIGNAGE 2022

[DSIS-DVT-0500] - Digital Signage: Design Video Template & Server Hosting - Maintenance - $500

Design 1 Video theo Template 10-15 slides
Free 5 Slides (one time design)
Save vào USB trình chiếu trên TV trọn đời
USB duoc lưu sẵn video ship về tiệm
Chỉnh sửa menu service $15/lần
USB thứ 2, 3 $25
Thay đổi hình ảnh, video 2 slides $100, 5 slides $200

[DSIS-DVT-0000] - Digital Signage: Design Video Template & Server Hosting - Maintenance - Free

Design 1 Video theo Template 10-15 slides
Free 5 Slides (one time design)
Save vào USB trình chiếu trên TV trọn đời
USB duoc lưu sẵn video ship về tiệm
Chỉnh sửa menu service $15/lần
USB thứ 2, 3 $25
Thay đổi hình ảnh, video 2 slides $100, 5 slides $200

[DSIO-SUP-0015] - Digital Signage: Product Support fee - $15/Request

Edit text only $15 mỗi lần yêu cầu thay đổi giá cả service

[DSIO-EXT-0100] - Digital Signage: Extra 2 Slides - $100
[DSIO-EXT-0200] - Digital Signage: Extra 5 Slides - $200
[DEVE-USB-0025] - Digital Signage: USB - $25/Each