DIGITAL SIGNAGE 2021

[DOSLP21] - Design 1 Template Video Of Digital Signage & Server Hosting & Maintenance Lifetime

Design 1 Video theo Template 10-15 slides
Free 5 Slides (one time design)
Save vào USB trình chiếu trên TV trọn đời
USB duoc lưu sẵn video ship về tiệm
Chỉnh sửa menu service $15/lần
USB thứ 2, 3 $25
Thay đổi hình ảnh, video 2 slides $100, 5 slides $200

[DSFP21] - Digital Signage Support fee $15/ 1 Request

Edit text only $15 mỗi lần yêu cầu thay đổi giá cả service

[DE2SP21] - Digital Signage Extra 2 Slides $100
[DE5SP21] - Digital Signage Extra 5 Slides $200
[DSUSB] - Digital Signage USB $25/ 1 Device