POSM DESIGN - 2022

[ADDO-SLD-0099] - Standard Logo Design - $99

• Custom Logo Design
• Creative Designers
• Files Format (PNG, GIF, JPG, PDF)
• Color & Font Options

  • $99 Startup Logo Package
[ADDO-LBD-0299] - Pro Logo Design & Business Card Design - $299

• Unlimited Logo Design Concepts
• Unlimited Revisions
• By Creative Designers
• All Final Files Format
(PNG, GIF, JPG, PDF)
• Color & Font Options

  • $299 Professional Logo Package
  • Business card • Complete Stationery Design
[ADDO-MPS-0049] - Menu Price List or Standee Design - $49/Page

Khách lựa chọn thiết kế dựa trên các Template có sẵn hoặc khách gợi ý thiết kế để designer thực hiện, mỗi lần edit mất tối đa 2 ngày làm việc, trong qúa trình thực hiện chỉ gửi file demo để khách duyệt – không gửi file gốc. Bàn giao duy nhất file thiết kế cuối cùng (không bàn giao các file đã thiết kế trước đó). Nếu không chốt được thiết kế & hoàn thiện thì không refund phí tạm ứng (50% đã thanh toán ban đầu) – không bàn giao file đã thiết kế cho khách.

[ADDO-STO-0015] - Design Support fee - $15/Request
[DEVE-SCA-D20-2310]