POSM DESIGN - 2022

[POSM-SLD.P22] - Standard Logo Design $99

• Custom Logo Design
• Creative Designers
• Files Format (PNG, GIF, JPG, PDF)
• Color & Font Options

  • $99 Startup Logo Package
[POSM-LBD.P22] - Pro Logo Design + Business Card Design $299

• Unlimited Logo Design Concepts
• Unlimited Revisions
• By Creative Designers
• All Final Files Format
(PNG, GIF, JPG, PDF)
• Color & Font Options

  • $299 Professional Logo Package
  • Business card • Complete Stationery Design
[POSM-MPS.P22] - Menu – Price List or Standee Design $49 /1 Page

Khách lựa chọn thiết kế dựa trên các Template có sẵn hoặc khách gợi ý thiết kế để designer thực hiện, mỗi lần edit mất tối đa 2 ngày làm việc, trong qúa trình thực hiện chỉ gửi file demo để khách duyệt – không gửi file gốc. Bàn giao duy nhất file thiết kế cuối cùng (không bàn giao các file đã thiết kế trước đó). Nếu không chốt được thiết kế & hoàn thiện thì không refund phí tạm ứng (50% đã thanh toán ban đầu) – không bàn giao file đã thiết kế cho khách.