Marketing, Design and Create Professional Business Website

[SMMS-ST3-0150] - Social Media Marketing: GIF - One-time set-up fee - $150

1. Setup + Verify your business on Google
2. Setup + Verify your business on Facebook
3. Setup + Verify your business on Instagram

[SMMR-SM3-0099] - Social Media Marketing: GIF - $99/Month

(Chi phí monthly chưa bao gồm phí chạy Ad trên Fanpage Facebook.)
2. Quảng cáo và đăng tải các hình ảnh đã được tối ưu lên 3 trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Google, Facebook , Instagram .

  • Monthly payment $150/month bao gồm những việc sau
  • 1. Thu hút các khách hàng tiềm năng quanh khu vực đến tiệm với các kỹ thuật
[SMMO-FBA-9999] - Social Media Marketing: Facebook Ads
[SMMR-ULT-9999] - Social Media Marketing Ultra - $499/Month
[SMMO-GAD-9999] - Social Media Marketing: Google Ads
[SMMO-IAD-9999] - Social Media Marketing: Instagram Ads
[SMMO-SUP-9999] - Social Media Marketing: Product Support fee