CRM - WEBSITE - HOSTING 2022

[WEBO-WDT-0300] - Website Design Template: One-time fee - $300

Lựa chọn mẫu website theo tiêu chuẩn Web Design 2019
• Hosting và duy trì website hoạt động trong 3 năm
• Setup SEO trên Website
• Booking Online
• Verify Google Business trên Google

  • Cập nhật thông tin business, Profile Pictures, Cover Photo, etc). • Tạo và thiết kế Facebook fanpage miễn phí (Bao gồm
[WEBO-WDT-0000] - Website Design Template: One-time fee - Free

Lựa chọn mẫu website theo tiêu chuẩn Web Design 2019
• Hosting và duy trì website hoạt động trong 3 năm
• Setup SEO trên Website
• Booking Online
• Verify Google Business trên Google

  • Cập nhật thông tin business, Profile Pictures, Cover Photo, etc). • Tạo và thiết kế Facebook fanpage miễn phí (Bao gồm
[WEBO-WDT-9999] - Website Design Template (Others): One-time fee - $800
[WEBR-WHO-0299] - Website: Hosting Only - $299/Year

Hosting và duy trì website hoạt động trong 1 năm

[WEBO-WDT-0800] - Website Design Template (Others): One-time fee - $800
[WEBR_WHO_0299] Website: Hosting Only - $299/Year

Website Hosting only

[WEBR-WHO-0599] - Website: Hosting Only - $599/3 Years

Hosting và duy trì website hoạt động trong 3 năm

[WEBR_WHO_0599] Website: Hosting Only - $599/3 Years

Hosting và duy trì website hoạt động trong 3 năm

[WEBR-DOM-0016] - Domain Name Registration: $16/Year
[WEBR-DOM-0048] - Domain Name Registration: $48/3 Years
[WEBS-ECD-0100] - Egift Cards Design: One-time fee - $100
[WEBR-WHM-0039] - Website: Hosting & Maintenance: $39/Month


Design coupons/ voucher upon request.

Host, maintain, and update website coupon request.

[WEBR-WHM-0059] - Website: Hosting & Maintenance: $59/Month

1. Website maintenance, update giờ hoạt động và các dịch vụ nếu có thay đổi
2. Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo.

[WEBO-WDT-0750] - Website Design Template (Others): One-time fee - $750
[WEBO-WAL-0300] - Website: Add Language - $300/Request
[WEBO-WRT-0150] - Website Redesign Template: One-time fee - $150