POS ONLY 2021

[POSONLYP21] - POS Only - On Boarding & Support & Maintenance Onetime Fee $599
[POSONM10.2P21] - Go POS Only $1,179 - No Fastboy Merchant Service - Ipad 10.2"

Chủ tiệm có thể dùng stand alone không kết nối máy cà thẻ, hoặc nếu chủ tiệm giữ Merchant service hiện tại có sẵn máy Clover mini or Clover Flex thì có thể kết nổi với Go POS.
- Set up Device POS
- Set-up Go POS account.
- On Boarding Go POS hướng dẫn set up sử dụng.
Go POS Devices Ipad 10.2"
- GCI I-pad Apple 10.2 inch $380
- GCI Desktop Stand For I-pad

  • Fastboy cung cấp thiết bị sử dụng như sau
  • $200 - GCI Big Printer
[POSONM12.9P21] - Go POS Only $1,899 - No Fastboy Merchant Service - Ipad 12.9"

Go POS Only $599 – không dùng Merchant Service của Fastboy
Chủ tiệm có thể dùng stand alone không kết nối máy cà thẻ, hoặc nếu chủ tiệm giữ Merchant service hiện tại có sẵn máy Clover mini or Clover Flex thì có thể kết nổi với Go POS.
- Set up Device POS
- Set-up Go POS account.
- On Boarding Go POS hướng dẫn set up sử dụng.
Go POS Devices Ipad 12.9"
- Ipad Apple 12.9 inch $1,100
- GCI Desktop Stand For I-pad.

  • Fastboy cung cấp thiết bị sử dụng như sau
  • $200 - GCI Big Printer
[POSOMSP21] - POS Maintain & Support $20/ Monthly

- Maintain & Support sử dụng POS hàng tháng