GCI LITE Version 2021

[GCIiteP2021] - GCI Lite Version 2021 - $99/Monthly

Phân loại khách hàng (VIP, New customer, Regular, At risk. etc.)
 Gửi text message SMS surveys mời khách viết reviews cho tiệm on Google, Facebook.
 Tích điểm cho khách và khách có thể đổi điểm lấy rewards
 Gửi Email Happy Birthday - Remind khách quay lại tiệm.
 Gởi Email Promotion cho khách hàng qua hệ thống Go Check in.

[GCIiteEuroP21] - Europe GCI Lite Version 2021 - $99/Monthly

- Go Check in chỉ gửi email only (survey, promotion, reminder, birthday, announcement, vv)
- Google auto reply
- Không có tin nhắn báo có new google review